متن شعر

ایزد، که جهان در کنف قدرت اوست

ایزد، که جهان در کنف قدرت اوست
دو چیز به تو بداد، کان سخت نکوست

هم سیرت آن که دوست داری کس را
هم صورت آن که کس تو را دارد دوست

تعداد دفعات مشاهده: 345