متن شعر

چرا بر زورمندی تند گردی؟

چرا بر زورمندی تند گردی؟
که گر تندی نماید کند گردی

چو سنگ از آب هر سیلی چه رنجی؟
اگر مجنونی از لیلی چه رنجی؟

تعداد دفعات مشاهده: 390