متن شعر

حکایتیست مرا از که از کسی که بود او

حکایتیست مرا از که از کسی که بود او
چه کار داری برگو بکن سوال بفرما

ز اسم گویمش آری ز رسم نیز بدیده
که‌ باشد او علی عسکر کنون ز شغلش‌ بسرا

حجابم آ‌ید غربیله خوب نیست بیان کن
برد لحاف برای که هرکه زر دهد او را

تعداد دفعات مشاهده: 292