متن شعر

چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن - با لشگر غم چه بایدت کوشیدن

چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن
با لشگر غم چه بایدت کوشیدن

سبز است لبت ساغر از او دور مدار
می بر لب سبزه خوش بود نوشیدن
تعداد دفعات مشاهده: 331