متن شعر

سلطان که جهان جواد ازو بیش نیافت

سلطان که جهان جواد ازو بیش نیافت
آن کیست کزو فراغت خویش نیافت

در دولت او عامل اموال زکات
صد باره جهان بگشت و درویش نیافت

تعداد دفعات مشاهده: 115