متن شعر

معشوق مرا عهد من از یاد برفت

معشوق مرا عهد من از یاد برفت
وان عهد و وفا به باد برداد و برفت

پایم به حیل ببست و آزاد برفت
آتش به من اندر زد و چون باد برفت

تعداد دفعات مشاهده: 174