متن شعر

ای جاه تو چون سماک و عالم چو سمک

ای جاه تو چون سماک و عالم چو سمک
یک شقه ز نوبتی جاه تو فلک

یک چند ترا رکاب بر دست ملوک
یک چند ترا غاشیه بر دوش ملک

تعداد دفعات مشاهده: 166