متن شعر

امروز نگار ما نیامد

امروز نگار ما نیامد
آن گل که میان باغ جانست
صحرا گیریم همچو آهو
ای رونق مطربان همین گو
آرام مده تو نای و دف را
آن ساقی جان نگشت پیدا
شمس تبریز شرح فرما
 
آن دلبر و یار ما نیامد
امشب به کنار ما نیامد
چون مشک تتار ما نیامد
کان رونق کار ما نیامد
کآرام و قرار ما نیامد
درمان خمار ما نیامد
چون فصل بهار ما نیامد
تعداد دفعات مشاهده: 165