متن شعر

عزم ویرانی

عزم ویرانی

کاوه آهنگر می گوید
با نگاهی گویا
با لبانی خاموش
قصر ضحاک هنوز آباد است
تو به ویرانی این کاخ بکوش


تعداد دفعات مشاهده: 208