متن شعر

سبک بنواز ای مطرب ربایی

سبک بنواز ای مطرب ربایی
که آورد آن پری رو رنگ دیگر
چه آتش زد نهان دلبر به دل​ها
چرا ای پیر مجلس چنگ پرفن
نی نه چشم زان چشمان چه گوید
دل سنگین چو یابد تاب آن چشم
گدازد هر دو عالم بحر گیرد
ایا ساقی به اصحاب سعادت
قدم تا فرق پر دارید از این می
 
بگردان زوتر ای ساقی شرابی
ز چشمه زندگی جوشید آبی
که مجلس پر شد از بوی کبابی
نگویی ناله نی را جوابی
چنین بیدار باشد مست خوابی
شود در حال او در خوشابی
چون آن مه رو براندازد نقابی
بده حالی تو باری خمر نابی
که بوی شمس تبریزی بیابی
تعداد دفعات مشاهده: 80