متن شعر

خورشید رخا، ز بنده تحویل مکن

خورشید رخا، ز بنده تحویل مکن
این وصل مرا به هجر تبدیل مکن

خواهی که جدا شوی ز من بی‌سببی؟
خود دهر جدا کند، تو تعجیل مکن

تعداد دفعات مشاهده: 145