متن شعر

ساقی انصاف خوش لقایی

ساقی انصاف خوش لقایی
گر بنده بگویمت روا نیست
خاموش نمی​هلی که باشم
می​افشاری مرا چو انگور
گر چشم ببندم از تو کفر است
ور بگشایم بگویی منگر
 
از جا رفتم تو از کجایی
ترسم که بگویمت خدایی
راه گفتن نمی​گشایی
معشوق نه​ای مرا بلایی
زیرا که تو نور می​فزایی
در ما تو بدیده هوایی
تعداد دفعات مشاهده: 76