متن شعر

موشکی صندوق را سوراخ کرد

موشکی صندوق را سوراخ کرد
اندر آتش افکنیم آن موش را
گربه را و موش را آتش زنیم
 
خواب گربه موش را گستاخ کرد
همچنان کان مردک طباخ کرد
در تنوری کآتشش صد شاخ کرد
تعداد دفعات مشاهده: 74