متن شعر

نه در بتری نه در بهی میمیرم

نه در بتری نه در بهی میمیرم
نه مبتدی ونه منتهی میمیرم

در من نگر،‌ای هر دو جهان خاکِ درت
کز هر دوجهان، دست تهی میمیرم

تعداد دفعات مشاهده: 77