متن شعر

توبه نکنم هرگز زین جرم که من دارم

توبه نکنم هرگز زین جرم که من دارم
مجنون ز غم لیلی چون توبه نکرد ای جان
بس بی​سر و پا عشقی که عاشق و معشوقم
اندیشه پرنده زین سوخته پر گشته
 
زان کس که کند توبه زین واقعه بیزارم
صد لیلی و صد مجنون درجست در اسرارم
هم زارم و بیمارم هم صحت بیمارم
که من قفص تنگم که جعفر طیارم
تعداد دفعات مشاهده: 73