متن شعر

ای دلبر بی​دلان صوفی

ای دلبر بی​دلان صوفی
از هجر دوتا چو لام گشتیم
آن دم که به طوف خود بطوفی
ما را بنمای مهر و الفت
مکشوف ز کشف توست اسرار
آنی که بری خسوف از ماه
آنی که بری کسوف از شمس
در آحادیم ای مهندس
ای آحادی الوف را باش
 
حاشا که ز جان بی​وقوفی
دلتنگ ز غم چو کاف کوفی
وآنگه که به خانه هم به طوفی
چون معدن مهری و الوفی
زیرا که کشوف هر کشوفی
آن ماه نه​ای که در خسوفی
آن شمس نه​ای که در کسوفی
تو ساکن خانه الوفی
کاین جا تو به منزل مخوفی
تعداد دفعات مشاهده: 62