متن شعر

پیشتر آ می لبا تا همه شیدا شویم

پیشتر آ می لبا تا همه شیدا شویم
دست به هم وادهیم حلقه صفت جوق جوق
بر لب دریای عشق تازه بروییم باز
وز جگر گلستان شعله دیگر زنیم
جوهر ما رو نمود لیک از آن سوی بحر
شاه سوارا به سر تاج بجنبان چنین
بر سر دارش کنیم هر کی بگوید یکیم
 
بیشتر آ گوهرا تا همه دریا رویم
جمع معلق زنان مست به دریا دویم
های که چون گلستان تا به ابد ما نویم
چون ز رخ آتشین مایه صد پرتویم
آه که تو زین سوی آه که ما زان سویم
تاج تو را گوهریم اسپ تو را ما جویم
آتش اندرزنیم هر کی بگوید دویم
تعداد دفعات مشاهده: 94