متن شعر

گفتم که به پایان رسد این درد و عنا

گفتم که به پایان رسد این درد و عنا
دستی بزند به شادمانی دل ما

دل گفت کدام صبر ما را و چه کام
ور غم سختست شادکامی ز کجا

تعداد دفعات مشاهده: 554