متن شعر

بی تو به وجود آرمیدن نتوان

بی تو به وجود آرمیدن نتوان
با تو بجز از عدم گزیدن نتوان

کاریست عجب، در تو رسیدن نتوان
وانگه ز تو یک لحظه بریدن نتوان

تعداد دفعات مشاهده: 154