متن شعر

ای دلی کز گلشکر پرورده​ای

ای دلی کز گلشکر پرورده​ای
وی دلی کز عقل اول زاده​ای
طاقت عشقت ندارد هیچ جان
آفتابی کآفتاب از عکس او است
هم چراغ صد هزاران ظلمتی
این شرابی را که ساقی گشته​ای
هم زمستان جهان را میوه​ای
کار زرکوبان چو زر کردی چو زر
 
ای دلی کز شیر شیران خورده​ای
حاتم از دست سلیمان برده​ای
این چه جان است این چه جان آورده​ای
زیر دامن طرفه پنهان کرده​ای
هم مسیح صد هزاران مرده​ای
از کدام انگورها افشرده​ای
دستگیر صد هزار افسرده​ای
شه صلاح الدین که تو صدمرده​ای
تعداد دفعات مشاهده: 59