متن شعر

زین پس هر چون که داردم دوست رواست

زین پس هر چون که داردم دوست رواست
گفتار بیفتاد و خصومت برخاست


آزادی و عشق چون همی باید راست
بنده شدم و نهادم از یک سو خواست

تعداد دفعات مشاهده: 340