متن شعر

می خرامد جان مجلس سوی مجلس گام گام

می خرامد جان مجلس سوی مجلس گام گام
می خرامد بخت ما کو هست نقد وقت ما
جاء نصر الله حقا مستجیبا داعیا
قال ان الله یدعوا اخرجوا من ضیقکم
ترجمانش این بود کز خود برون آیید زود
از خودی بیرون رویم آخر کجا در بیخودی
ان تکن اسما فاسم بالمسمی مازج
مجلس خاص اندرآ و عام را وادان ز خاص
 
در جبینش آفتاب و در یمینش جام جام
مشنو ای پخته از این پس وعده​های خام خام
ان تعالوا یا کرامی و ادخلوا بین الکرام
ان عقبا ملتقانا مشعر البیت الحرام
ور نه هر دم بند باشد هر دو گامی دام دام
بیخودی معنی است معنی باخودی​ها نام نام
لا کاسم شبه غمد و المسمی کالحسام
ای درونت خاص خاص و ای برونت عام عام
تعداد دفعات مشاهده: 39