متن شعر

کس نیست که دریا همه او را افتاد

کس نیست که دریا همه او را افتاد
یا جنگ و مدارا همه او را افتاد

با این همه هر ذرّه همی پندارد
کاین کار به تنها همه او را افتاد

تعداد دفعات مشاهده: 174