متن شعر

ماییم که با ما نبود هیچ روا

ماییم که با ما نبود هیچ روا
چون هیچ نباشد نبود هیچ سزا

تو هیچ مباش تا نباشد هیچت
چون هیچ نباشی نبود هیچ ترا

تعداد دفعات مشاهده: 164