متن شعر

گفتم که گهی چند نپرسم خبرش

گفتم که گهی چند نپرسم خبرش
تا بوک برون شد تکبر ز سرش

خود هست کرشمه هر زمان بیشترش
اکنون من و زاری و شفیعان درش

تعداد دفعات مشاهده: 159