متن شعر

یا رب ما را راندهٔ درگاه مکن

یا رب ما را راندهٔ درگاه مکن
حیران و فروماندهٔ این راه مکن

دانم که دمی چنانکه باید نزدیم
خواهی تو کنون حساب کن خواه مکن

تعداد دفعات مشاهده: 69