متن شعر

ساقی زان می که می​چریدند

ساقی زان می که می​چریدند
مهمان بفزود می بیفزا
زان می که ز بوش جمله ابدال
ای ساقی خوب شکرلله
ای آتش رخت سوز عشاق
ای پرده فروکشیده بنگر
 
بفزای که یارکان رسیدند
زان خنب که اولیا چشیدند
در خلق پدید و ناپدیدند
کان روی نکوت را بدیدند
در عشق تو رخت​ها کشیدند
کز عشق چه پرده​ها دریدند
تعداد دفعات مشاهده: 81