متن شعر

کار به پیری و جوانیستی

کار به پیری و جوانیستی
بانگ خر نفست اگر کم شدی
گر نبدی خنده​ی صبح کذوب
گر بت جان روی نمودی به ما
گر توی تو نفسی کاستی
گر نبدی غیرت آن آفتاب
دانه من از کاه جدا کردمی
مار اگر آب وفا یافتی
 
پیر بمردی و جوان زیستی
دعوت عقل تو مسیحیستی
هیچ دلی زار بنگریستی
جمله​ی ذرات چو ما نیستی
همچو تو اندر دو جهان کیستی؟!
ذره به ذره همه ساقیستی
گر کفه را هیچ تناهیستی
در دل آن بحر چو ماهیستی
تعداد دفعات مشاهده: 42