متن شعر

چون کس نرسد به وصل دلخواه ای دل!

چون کس نرسد به وصل دلخواه ای دل!
تو هم نرسی چند کنی آه ای دل!

میپنداری که ره توان برد بدو
هرگز نتوان برد بدو راه ای دل!

تعداد دفعات مشاهده: 126