متن شعر

گل خندان که نخندد چه کند

گل خندان که نخندد چه کند
نار خندان که دهان بگشادست
مه تابان بجز از خوبی و ناز
آفتاب ار ندهد تابش و نور
سایه چون طلعت خورشید بدید
عاشق از بوی خوش پیرهنت
تن مرده که بر او برگذری
دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ
شیر حق شاه صلاح الدینست
 
علم از مشک نبندد چه کند
چونک در پوست نگنجد چه کند
چه نماید چه پسندد چه کند
پس بدین نادره گنبد چه کند
نکند سجده نخنبد چه کند
پیرهن را ندراند چه کند
نشود زنده نجنبد چه کند
نخروشد نترنگد چه کند
نکند صید و نغرد چه کند
تعداد دفعات مشاهده: 51