متن شعر

27 - متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد

متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد
مشو غره بر حسن گفتار خویش
به تحسین نادان و پندار خویش

تعداد دفعات مشاهده: 874