متن شعر

آن پسته میان مغز چون افتادست

آن پسته میان مغز چون افتادست
یا آن خط فستقی کنون افتادست

یا مغز دران پسته نمیگنجیدست
وز تنگی جایگه برون افتادست

تعداد دفعات مشاهده: 202