متن شعر

هر دم شب هجران تو، ای جان و جهان

هر دم شب هجران تو، ای جان و جهان
تاریک‌تر است و می‌نگیرد نقصان

یا دیدهٔ بخت من مگر کور شده است؟
یا نیست شب هجر تو را خود پایان؟

تعداد دفعات مشاهده: 119