متن شعر

عمری جگرم خورد ز بدخویی چرخ

عمری جگرم خورد ز بدخویی چرخ
یک روز نرفت راه دلجویی چرخ

آورد و به دست جور مریخم داد
با زهره گرفتست مرا گویی چرخ

تعداد دفعات مشاهده: 111