متن شعر

آن کیست که بی‌جرم و گنه زیست؟ بگو

آن کیست که بی‌جرم و گنه زیست؟ بگو
بی‌جرم و گناه در جهان کیست؟ بگو

من بد کنم و تو بد مکافات کنی
پس فرق میان من تو چیست؟ بگو

تعداد دفعات مشاهده: 179