متن شعر

ای دل بخریدی دم آن شمع طراز

ای دل بخریدی دم آن شمع طراز
وی دیده حدیث گریه کردی آغاز

ای عشق کهن ناشده نو کردی دست
وی محنت ناگذشته آوردی باز

تعداد دفعات مشاهده: 173