متن شعر

کس بهره از آن تازه بر و دوش ندارد


کس بهره از آن تازه بر و دوش ندارد
کاین شاخه گل طاقت آغوش ندارد


از عشق نرنجیم و گر مایه رنج است
با نیش بسازیم اگر نوش ندارد

تعداد دفعات مشاهده: 288