متن شعر

ای دل سرمست، کجا می​پری؟

ای دل سرمست، کجا می​پری؟
مایه​ی هر نقش و ترا نقش نی
صد مثل و نام و لقب گفتمت
چونک ترا در دو جهان خانه نیست
نقد ترا بردم من پیش عقل
صیر فی نقد معانی توی
گفت: چه دانم ببرش پیش عشق
چون به سر کوچه​ی عشق آمدیم
 
بزم تو کو؟ باده کجا می​خوری؟
دایه​ی هر جان و تو از جان بری
برتری از نام ولقب، برتری
هر نفسی رخت کجا می​بری؟
گفتم: قیمت کنش ای جوهری
سرمه کش دیده​ی هر ناظری
عشق بود نقد ترا مشتری
دل بشد و من بشدم بر سری
تعداد دفعات مشاهده: 101