متن شعر

موجی است که تاج از سر فغفور رباید

موجی است که تاج از سر فغفور رباید
چینی که در ابروی تو ای تلخ جبین است

تعداد دفعات مشاهده: 223