متن شعر

هرگز بت من روی به کس ننموده است

هرگز بت من روی به کس ننموده است
این گفت و مگوی مردمان بیهوده است

آن کس که تو را به راستی بستوده است
او نیز حکایت از کسی بشنوده است

تعداد دفعات مشاهده: 270