متن شعر

ای یوسف مه رویان ای جاه و جمالت خوش

ای یوسف مه رویان ای جاه و جمالت خوش
ای چهره تو مه وش آبست و در او آتش
ای صورت لطف حق نقش تو خوشست الحق
ای مستی هوش آخر در مهر بجوش آخر
ای روز ز روی تو شب سایه موی تو
گر لطف و وصال آری ور جور و محال آری
دل گفت مرا روزی سالی گذرد زان مه
تبریز بگو آخر با غمزه شمس الدین
 
ای خسرو و ای شیرین ای نقش و خیالت خوش
هم آتش تو نادر هم آب زلالت خوش
ای نقش تو روحانی وی نور جلالت خوش
در وصل بکوش آخر ای صبح وصالت خوش
چون ماه برآ امشب ای طالع و فالت خوش
آمیخته​ای با جان ای جور و محالت خوش
جان گفت به گوش دل کای دل مه و سالت خوش
کای فتنه جادویان ای سحر حلالت خوش
تعداد دفعات مشاهده: 74