متن شعر

ای اهل صبوح در چه کارید

ای اهل صبوح در چه کارید
ماننده آفتاب رخشان
ای شب شمران اگر شمارست
زخمی که زدست وانمایید
در خواب شوید ای ملولان
می​آید آن نگار امشب
زان روی که شمس دین تبریز
 
شب می​گذرد روا مدارید
از جام صبوح سر برآرید
باری شب زلف او شمارید
گر پنجه شیر را شکارید
وین خلوت را به ما سپارید
چون منتظران آن نگارید
داند که شما در انتظارید
تعداد دفعات مشاهده: 146