متن شعر

خسروانی که فتنه​ای چینید

خسروانی که فتنه​ای چینید
هم شما هم شما که زیبایید
همچو عنبر حمایلیم همه
نشوم شاد اگر گمان دارم
در صفای می نهان دیدیم
شاهدان فنا شما جمله
بل که بر اسب ذوق و شیرینی
تبریزی شوید اگر در عشق
 
فتنه برخاست هیچ ننشینید
هم شما هم شما که شیرینید
بر بر سیمتان که مشکینید
که گهی شاد و گاه غمگینید
که شما چون کدوی رنگینید
با لب لعل و جان سنگینید
تا ابد خوش نشسته در زینید
بنده شمس ملت و دینید
تعداد دفعات مشاهده: 56