متن شعر

گر شهره شوی به شهر شرالناسی

گر شهره شوی به شهر شرالناسی
ور گوشه گرفته‌ای، تو در وسواسی

به زان نبود، گر خضر و الیاسی
کس نشناسد تو را، تو کس نشناسی؟

تعداد دفعات مشاهده: 157