متن شعر

تا ابروی طاقِ تو کماندار افتاد

تا ابروی طاقِ تو کماندار افتاد
تیرِ مژه جفتِ او سزاوار افتاد

در من نگر و گره بر ابروی مزن
کز ابرویت گره برین کار افتاد

تعداد دفعات مشاهده: 126