متن شعر

ای شاه زمین دور زمان بی‌تو مباد

ای شاه زمین دور زمان بی‌تو مباد
تا حشر سعود را قران بی‌تو مباد

آسایش جان ز تست جان بی‌تو مباد
مقصود جهان تویی جهان بی‌تو مباد

تعداد دفعات مشاهده: 149