متن شعر

مرثیه

مرثیه

تبارنامه ی خونین این قبیله کجاست
که بر کرانه شهیدی دگر بیفزایند ؟
کسی به کاهن این معبد شگفت نگفت
بخور آتش و قربانیان پی در
پی
هنوز خشم خدا را فرو نیاورده ست ؟


تعداد دفعات مشاهده: 307