متن شعر

رفتیم بقیه را بقا باد

رفتیم بقیه را بقا باد
پنگان فلک ندید هرگز
چندین مدوید کاندر این خاک
ای خوب مناز کاندر آن گور
آخر چه وفا کند بنایی
گر بد بودیم بد ببردیم
گر اوحد دهر خویش باشی
تنها ماندن اگر نخواهی
آن رشته نور غیب باقیست
آن جوهر عشق کان خلاصه​ست
این ریگ روان چو بی​قرارست
چون کشتی نوحم اندر این خشک
زان خانه نوح کشتیی بود
خفتیم میانه خموشان
 
لابد برود هر آنک او زاد
طشتی که ز بام درنیفتاد
شاگرد همان شدست کاستاد
بس شیرینست لا چو فرهاد
کاستون ویست پاره​ای باد
ور نیک بدیم یادتان باد
امروز روان شوی چو آحاد
از طاعت و خیر ساز اولاد
کانست لباب روح اوتاد
آن باقی ماند تا به آباد
شکل دگر افکنند بنیاد
کان طوفانست ختم میعاد
کز غیب بدید موج مرصاد
کز حد بردیم بانگ و فریاد
تعداد دفعات مشاهده: 73