متن شعر

ملک دو جهان را به طلبکار دهند

ملک دو جهان را به طلبکار دهند
وین سود و زیان را به خریدار دهند

بویی که صبا ز کوی جانان آورد
وقت سحر آن را به من زار دهند

تعداد دفعات مشاهده: 137