متن شعر

هندوی بد که ترا باشد و زان تو بود

هندوی بد که ترا باشد و زان تو بود
بهتر از ترکی کان تو نباشد، صد بار

هندوان شوخک و شیرینک و خوش با نمکند
نیز بی مشغله باشند گه بوس و کنار

تا ترا ترکی سه بوسه دزدیده دهد
هندویی را بتوان بردو بپرداخت ز کار

زلف هندو را بندی بودو تاب دویست
جعدهندو راتابی بودو پیچ هزار

تعداد دفعات مشاهده: 206